اخرین محصولات ثبت شده

قالب آماده پوستر علمی

قالب پوستر آماده برای سیمنار علمی

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب آماده پوستر علمی

قالب پوستر آماده برای سیمنار علمی

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب آماده پوستر علمی

قالب پوستر آماده برای سیمنار علمی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب آماده پوستر علمی

قالب پوستر آماده برای سیمنار علمی

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره کاتالیست DABCO و مایعات یونی برپایه آن

تحقیق درباره کاتالیست DABCO و مایعات یونی برپایه آن، در قالب فایل پاورپوینت به زبان انگلیسی.1,4‐Diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO) and DABCO-based ionic liquids as useful catalysts in organic reactions

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Thermodynamic properties study using ANN

تحقیق دانشجویی تحت عنوان مطالیپعه خواص ترمودینامیک با استاده از ANN

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

(Post-Hartree Fock Methods:Configuration Interaction (CI

تحقیق دانشجویی تحت عنوان روشهای فوق هارتری – فاک: تعامل پیکربندی، در قالب فایل پاورپوینت به زبان انگلیسی. The MRCISD energies are not size-consistent but are often very accurate The MRCISD method is particularly suitable for the study of excited states and for the reactive potential energy surfaces

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Investigation of nanostructures effect on rate constant of photodegradation reactions

تحقیق دانشجویی تحت عنوان بررسی اثر نانوساختارها بر ثابت سرعت واکنش های تخریب نوری، در قالب فایل پاورپوینت به زبان انگلیسی. The ultimate goal of chemical kinetics is to unravel the mechanism of a chemical reaction and to predict the rate of formation of desired and undesired products, both of which

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Point defect properties of ternary fcc Fe-Cr-Ni alloys

پاورپوینت زبان انگلیسی تحت عنوان خواص نقص نقطه ای آلیاژهای هیدروکربن Fe-Cr-Ni سه فاز

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Perturbation Theories of the Thermodynamics of Polar and Associating Liquids: a Historical Perspect

پاورپوینت به زبان انگلیسی تحت عنوان ریه های تضاد ترمودینامیکی مایع قطبی و ...

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قانون ویسکوزیته نیوتن

تحقیق دانشجویی درباره قانون ویسکوزیته نیوتن

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب آماده پوستر علمی

قالب پوستر آماده برای سیمنار علمی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل